ALGEMEEN

1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering,  huur/verhuur en/of verrichting van diensten ten behoeve van opdrachtgevers.

1.2. Afwijkende voorwaarden en bedingen, alsmede eventuele voorwaarden zijdens de opdrachtgever worden alleen geaccepteerd, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3.Indien één artikel of een gedeelte daarvan nietig of vernietigbaar wordt geacht, blijft het overige van kracht.

AANBIEDINGEN

2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvragen door de opdrachtgever verstrekte gegevens en gelden voor een termijn van maximaal drie maanden, tenzij anders vermeld.

2.2. Indien de opdrachtgever van een aanbieding gebruik wenst te maken, is deze voor ons pas bindend wanneer door ons een exemplaar van de aanbieding retour is ontvangen, dan wel deze door ons schriftelijk is bevestigd, dan wel bij gebreke daarvan, zodra door ons met de uitvoering van de overeenkomst wordt aangevangen.

2.3. Eventuele afwijkingen van een aanbieding binden ons pas als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.4.Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de kosten van onderzoek i.v.m. het uitbrengen van offertes voor rekening van de opdrachtgever.

2.5. Wanneer na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst bepaalde prijs- en loonfactoren wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Ook stelt elke nieuwe prijsnotering, zowel voor levering van producten als voor het verlenen van diensten, alle voorafgaande buiten kracht.

2.6. Wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de zin van artikel 6:236 en 6:237 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel daarmee kan worden gelijkgesteld, komt ons de bevoegdheid als vermeld in artikel 2.5. pas toe na verloop van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

2.7. Een prijs die is vastgesteld in een overeenkomst met een duur van meer dan twaalf maanden kan telkens na twaalf maanden worden verhoogd.

2.8. Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde BTW en emballage, die eventueel apart en tegen kostprijs worden berekend.

2.9. Wij hebben steeds het recht af te wijken van de inhoud van catalogi, folders, technische specificaties, prijscouranten e.d., totdat één en ander uitdrukkelijk in een overeenkomst is vastgelegd.

2.10. De in artikel 2.9. genoemde catalogi ect. blijven te allen tijde ons eigendom en mogen niet worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld, behoudens onze uitdrukkelijk toestemming.

HUUR EN VERHUUR

3.1. Een door ons afgesloten huurovereenkomst vangt aan op de dag van aflevering van het gehuurde en eindigt op de dag waarop het gehuurde compleet door ons is terug ontvangen.

3.2. De noodzakelijke kosten van transport, montage en demontage, alsmede eventuele schade ten gevolge van demontage komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.3. Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig zijn bestemming. De opdrachtgever is derhalve verplicht het gehuurde te behandelen volgend de bedieningsinstructies.

3.4 De opdrachtgever verklaart door acceptatie van het gehuurde dit in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te zullen houden en aldus na afloop der huur weer op te leveren, een en ander behoudens normale slijtage, zulks te onzer beoordeling.

3.5. De kosten van onderhoud en herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.6. Eventuele storingen dienen onmiddellijk, doch  uiterlijk binnen 24 uur, gemeld te worden aan onze serviceafdeling. Een storing wordt door ons zo mogelijk ter plaatse gerepareerd voor rekening van de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van normale slijtage of van gebrek in het gehuurde zelf.

3.7. Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het gehuurde, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde, is zonder onze uitdrukkelijke toestemming verboden.

3.8. Door ons wordt het recht voorbehouden het gehuurde te allen tijde te controleren of te doen controleren. De opdrachtgever verplicht zich reeds nu hieraan steeds zijn medewerking te zullen verlenen en het gehuurde niet te vervoeren naar een andere plaats zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

3.9. De opdrachtgever dient ons onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op zijn goederen of een gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement of surséance van betaling en is verplicht immer de beslaglegende deurwaarder, curator of bewindsvoerder op de hoogte te brengen van de met ons bestaande huurovereenkomst(en).

3.10. Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat, dient de opdrachtgever ons daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan ons te voldoen. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht hij zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten.

EXTRA KOSTEN MEER EN MINDER WERK

4.1. Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven, de uitvoering of de voortgang van het werk moeilijk te doen zijn, worden hem extra in rekening gebracht.

4.2. Meer- en/of minderwerk zal bij opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

4.3. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.

4.4. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, hebben wij het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien zulk mogelijk is. De meerdere of mindere kosten uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende zullen worden verrekend. Bovendien zullen wij recht hebben op vergoeding van reeds onstaande, doch onnut gebleken kosten, één en ander voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor door ons geleden verlies of gederfde winst

4.5. De in art. 4.4 genoemde regeling laat de bevoegdheid van zowel de opdrachtgever als van ons om de overeenkomst te ontbinden, dan wel daarvan ontbinding te vorderen onverlet.

LEVERING EN UITVOERING

5.1. Alle leveringen geschieden franco aan het opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

5.2. Het transportrisico blijft echter steeds voor rekening van de opdrachtgever.

5.3. Indien een overeenkomst is aangegaan tot het verlenen van diensten, zullen onze personeelsleden onze producten en/of preparaten bij de opdrachtgever verspreiden en/of verspuiten met de frequentie als overeengekomen.

5.4. De opdrachtgever dient er zorg voor de dragen, dat alle wijzigingen door of namens ons gegeven en die verband houden met de overeengekomen werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.

5.5. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat ons uitvoerend personeel de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet o.a. vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen ect. Wanneer door toedoen van de opdrachtgever wachttijd ontstaat hebben wij het recht de betreffende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

5.6. Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.

5.7. De opdrachtgever is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

BETALINGEN

6.1.Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

6.2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.

6.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is verrekening op geen enkele wijze toegestaan. Eventuele creditnota’s dienen zoveel mogelijk verrekend te worden met de factuur waarop zij betrekking hebben.

6.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of soortgelijke akte vereist is. In dat geval zijn wij gerechtig een rente te berekenen aan het geldende wettelijke percentage vermeerder met 2% over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de dag, dat de betaling had moeten plaatsvinden.

6.5. Alle kosten vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke, deze laatste ten bedrage van minimaal 15% van de achterstallige vordering, alsmede de kosten van een eventuele faillissement aanvragen, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

6.6. Hoewel steeds zal worden getracht opgegeven leveringstermijnen te handhaven gelden deze bij benadering. Bij de overschrijding van termijnen van (op) levering zullen wij nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ontstane schade.

6.7. Na aflevering blijven alle goederen ons eigendom, tot het moment, dat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

RECLAMES

7.1. Reclames dienen te geschieden binnen acht dagen na ontvangst van de goederen of na het verrichten van de werkzaamheden en bij aangetekend schrijven.

7.2. Indien door ons geleverde goederen zijn verbruikt, vervalt het recht op reclame.

7.3. Zolang op een reclamering door ons nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

7.4. Retourzendingen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijk toestemming, worden door niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

GARANTIE

8.1. Op de door ons geleverde goederen gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen tenzij anders wordt overeengekomen.

8.2. Voor zover niet anders overeengekomen, wordt door ons op verrichte werkzaamheden geen garantie gegeven.

8.3. Het nakomen van de garantieverplichtingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid uit welke hoofde ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.4. Alle garantieverplichtingen vervallen in ieder geval indien: er na bewerkingen wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd; het geleverde niet goed is onderhouden; het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt; alles ter onzer beoordeling.

OVERMACHT

9.1. Bij overmacht hebben wij het recht om hetzij de termijn van de aflevering der goederen met de duur der overmacht te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te annuleren, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding.

9.2. Onder de overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Behoudens algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect aan personen of zaken, zowel roerend als onroerend en zowel bij opdrachtgever als bij derden. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van gehuurde of verkochte producten, noch voor schade die bij of in het kader van de uitvoering van werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verhuurd/verkocht, respectievelijk het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht.

10.2. Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk voor fouten van ons personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

10.3.Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.

ANNULERING EN OPZEGGING

11.1 Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

11.2. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of verhuur van goederen kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden, doch slechts tegen het einde van de overeengekomen looptijd. Tot er  rechtsgeldig is opgezegd blijft de  opdrachtgever te allen tijde  aansprakelijk voor alle uit de overeenkomt voortvloeiende verplichtingen.

11.3. Slechts met onze uitdrukkelijke toestemming kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens ons overdoen aan een derde.

ONTBINDING

12.1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, die voor hem uit enige met ons gesloten  overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe een in gebreke stelling of soortgelijke akte zal zijn vereist.

12.2. In gevallen als in het eerste lid van het artikel bedoeld, zijn wij gerechtigd de tussen ons en opdrachtgever bestaande overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en van opdrachtgever betaling te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede vergoeding van schade, kosten en investeringen, veroorzaakt door de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming, daaronder begrepen de door ons gederfde winst.

TOEPASSELIJK RECHT

13.1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle uit door ons afgesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover mogelijk met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter te Haarlem.